Žádost o výplatu kupónu

Žádost o výplatu kupónu

ROLLPAP, a.s. připravuje k 1.3.2023 výplatu kupónu za 1.3.2022 – 28.2. 2023. Žádáme investory o vyplnění pokynu / formuláře Pokyn k výplatě úrokového výnosu dluhopisu ROLLPAP a zaslání na adresu sídla společnosti a v kopii na email dluhopisy@rollpap.cz. Pokyn musí být opatřený úředně ověřeným podpisem. Součástí pokynu je prohlášení o daňové rezidenci. Výnos z dluhopisů podléhá srážkové dani ve výši 15%. Daň odvádí emitent a investorům zasílá čistý výnos.