Pro investory

Projekt výstavby papírny v Opatovicích nad Labem

Papírna v Opatovicích bude první výrobou svého typu postavenou v ČR po r. 1989. Závod bude stát na vlastních pozemcích, které těsně přiléhají k areálu Elektráren Opatovice, a.s. Elektrárny Opatovice budou papírně dodávat elektřinu páru a vodu a jsou důležitým partnerem projektu. Nová papírna bude vyrábět dostatek suroviny na pokrytí současných i rozvojových potřeb společnosti. Dostatek suroviny umožní významně rozšířit výrobu.

Vydané dluhopisy

Za účelem dofinancování projektu vydala společnost ROLLPAP emisi dluhopisů v celkové výši 120 mil. Kč s kupónem 6,75% se splatností 5 let. Emise dluhopisů byla vydána s prospektem schváleným rozhodnutím České národní banky s datem počátku úpisu 19.2. 2019. Nominální hodnota jednoho dluhopisu je 100 000,-Kč.

Žádost o výplatu kupónu

ROLLPAP, a.s. připravuje k 1.3.2022 výplatu kupónu za 1.3.2021 – 1.3. 2022. Žádáme investory o vyplnění pokynu / formuláře Pokyn k výplatě úrokového výnosu dluhopisu ROLLPAP a zaslání na adresu sídla společnosti a v kopii na email dluhopisy@rollpap.cz. Pokyn musí být opatřený úředně ověřeným podpisem. Součástí pokynu je prohlášení o daňové rezidenci. Výnos z dluhopisů podléhá srážkové dani ve výši 15%. Daň odvádí emitent a investorům zasílá čistý výnos.

Auditované účetní závěrky

Účetní závěrka 2020

Účetní závěrka 2019

Účetní závěrka 2018

Účetní závěrka 2017

Účetní závěrka 2016